Hospitering – noen presiseringer 


Hospitering er et virkemiddel for å utvikle, inspirere og utfordre enkeltspillere, og kan gjennomføres etter forskjellige rytmer, både internt (i klubben), og eksternt (andre klubber, krets/forbund). Hospitering kan gjennomføres både i trening, og/eller kamp.  

Hospitering involverer mange – trenere/spillere på to lag, og foreldregruppen til begge lag. Mye og riktig informasjon viktig. 

Det tar tid å bli god på hospitering! 

 

Når kan man starte hospitering? 

 • tråd med NFF`s barnefotballregler anbefales ikke hospitering før det året spilleren fyller 10 år. 

 • Fra 10 år kan man trappe opp mengden hospitering i takt med alderen. 

 

Hvem får/bør hospitere? 

 • Spillere i øvre del, eller over flytsonen i egen treningsgruppe. 

 • Spillere som viser vilje til å trene mer/ekstra. 

 • Spillere med gode holdningerog generelt god framferd 

 • Det er viktig at hospitering blir en positiv opplevelse for spilleren –  alle involverte har et ansvarFadderordning er et godt virkemiddelspesielt de første gangene. 

 • Hospitering kan unntaksvis brukes til å avhjelpe størrelsen (antall spillere) i ei treningsgruppeeller et lag. 

 • Vi ønsker at spillere fra andre klubber hospiterer hos oss (og at våre spillere hospiterer med andre klubber), men disse spillerne skal ikke settes under press for å melde overgang til oss. I tilfelle det er et ønske at eksterne hospitanter skal melde overgangeller delta i en turnering for oss skal sportslig leder orienteres for varsling til spillerens klubb. 

 • Ved ekstern hospitering skal skriftlig avtale mellom klubbene være  plass før aktivitet starter – spesielt mtpforsikring, men også med tanke  den generelle respekten som skal ligge til grunn mellom klubbene. 

 

Hvem bestemmer hvem som skal/kan hospitere? 

 • Hovedtrenerne løser dette i samarbeid med trenerutvikler (Jarl T.)enten via direkte kommunikasjon eller i forbindelse med gjennomføring av trenerforum. Det øvrige trenerteamet kan også involveres. 

 • Oppnås ikke enighet om hvem som skal/bør hospitere skal team sport (som representerer klubbenved leder av teamet kobles inn.  

 

Hvordan kommuniseres hospitering? 

 • Regler for hospitering skal kommuniseres til foreldregruppen i forbindelse med foreldremøte (to ganger pr. år). 

 • Regler for hospitering skal ligge i klubbens strategiplan. 

 • Foresatte er tatt med i prosessen og orientert om hva hospiteringen innebærer. 

 

Hvordan gjennomføres hospitering? 

 • Periodeviseller fast flytting – når en spiller flyttes fast til et annet lag er spilleren ikke en hospitant lenger. Ingen spillere i klubben skal forholde seg til/rapportere til mer enn en hovedtrener. 

 • Enkelttreninger (-kamper), ukesoppholdmånedsoppholdeller mer sporadisk. Ingen regel for dette, men ønsket er at hospitering skal tilrettelegges  best mulig måte for spilleren 

 • Hospitering er et tillegg til opprinnelig trening/kamp, men det kan også være en erstatning.