Her følger teambeskrivelser, inkl rollebeskrivelser for teamene som rapporterer direkte til daglig leder.

Team Sport:

Teamleder: Jørund Svensli

Sportslig leder ungdom: Jarl Torske

Sportslig leder senior: Jørund Svensli

Leder barnefotball: Lina Engelsrud

Trenerveileder: Rune Volden og Jarl Torske.

Klubben har Trenerveileder registrert med overordnet ansvar for oppfølging av trenere i klubben. Trenerveilederen er registrert i FIKS. Trenerveilederen er trenernes trener og skal påse at klubbens verdigrunnlag og sportslige retning gjennomføres. Trenerveileder skal rapportere til daglig leder. Klubbens Trenerveileder har gjennomført NFF sitt trenerveilederkurs. Trenerveilederen er veileder for våre lag i barne- og ungdomsfotballen. Trenerveilederen skal være synlig og følge alle lagenes trenere tett, og fordele mengden involvering jevnt blant alle. Veilederen bestemmer selv hvordan dette skal organiseres. Observasjon av våre trenere skal være i både kamp og trening. Planfor oppfølging, og rapportering gjøres direkte til daglig leder. Målsettingen med  oppfølgingen skal være at trenerne  skal føle seg sett og ha en samtalepartner rundt trenerjobben. Trenerveilederen skal lytte til treneren og legge til rette for at treneren blir den beste versjonen av seg selv, og ikke nødvendigvis må bli som "alle andre". Vi vil ikke at trenerne skal føle at Trenerveileder er der for å overvåke og finne feil.

Nøkkelområder for Trenerveilderen er; "Trenersamtalen", "Trenerforumet", "Grasrotutdanninga" og "Sportsplanens" oppfølging.  


Team Hydro Cup:

Teamleder:


Team Alle jenter med:

Teamleder:


Team dommere:

Teamleder: Kurt Einar Ansnes

Dommeransvarlig skal være et bindeledd mellom klubben og klubbens dommere og legge til rette for rekruttering,  utdanning/kurs, oppfølging og veiledning av dommere i samarbeid med klubb og krets. Dommeransvarlig skal etablere arenaer for erfaringsutveksling og utvikling, samt påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne. Dette vil bidra til å heve dommerens status i klubben. Dommerveildere er kontaktperson til alle klubbens dommere i forbindelse ed bestilling og innkjøp av nødvendig udommerutstyr. Dommeransvarlig skal følge opp rutinene knyttet til klubbens plan for dommerutvikling og rapporterer til daglig leder. 

Rekruttering av nye klubbdommere skjer i samarbeid med team Sport og daglig leder, og gjennomføres minimum en gang pr år. Dommeransvarlig formidler informasjon direkte til alle klubbens trenere og ledere, men det skal også legges til rette for at informasjon om klubbdommerkurs formidles eksternt, både til personer som ikke er medlem i klubben, men også til våre naboklubber.

Dommeransvarlig sine oppgaver: 

  • Ansvar for å rekruttere, beholde og utvikle dommere.
  • Ha oversikt over dommerne i klubben.
  • Gjennomføre klubbdommerkurs.
  • Være kontaktperson for lagledere og trenere i forbindelse med dommerbehov til kamper og turneringer.
  • Gjennomføre årlige samlinger for alle klubbens dommere.


Team Overhuset:

Teamleder: